เกี่ยวกับมูลนิธีฯ

มูลนิธีพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัฒนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ภายใต้อักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” สมเด็จพระเทพรัฒนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภ์มูลนิธิ มีภาพผู้ใหญ่ใจดี เปรียบเสมือนผู้ให้ความช่วยเหลือด้านการดูแลรักษาแก่เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวข้องกับความพิการทางร่างกาย ความพิการ ทางสมอง ตลอดจนเด็กด้อยโอกาสต่างๆ ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกับผู้อื่น

 

วัตถุประสงค์

  1. ช่วยเหลือเด็กปัญญาอ่อน เด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม และครอบครับที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
  2. ช่วยเหลือในกิจการของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
  3. ช่วยเหลือในการฝึกอบรมแก่เด็กปัญญาอ่อน เด็กพัฒนาล่าช้า เด็กที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม ครอบครับและผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลเด็ก
  4. ส่งเสริม พัฒนางาน และบุคลากรทางด้านวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อ เด็กปัญญาอ่อน เด็กพัฒนาล่าช้า เด็กที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม
  5. ดำเนินการหารายได้หรือทุน เพื่อสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของมูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ฯ และสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ โดยจำหน่ายอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการ หรือดำเนินกิจกรรมอื่นตามมูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ เห็นสมควร
  6. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรการการกุศลอื่นๆ เพื่อสธารณประโยชน์
  7. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

 

มูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เป็นมูลนิธิฯที่ให้การส่งเสริมและให้การสนับสนุนเด็กที่มารับการรักษาที่ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ และ ครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือ ยากจน ทางมูลนิธิฯ ให้การดูแล และ ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ปกครองโดยการให้ผู้ปกครองเข้าร่วมกับโครงการโรงเรียน ผู้ปกครอง เพื่อการฝึกอบรมทักษะการประกอบอาชีพต่าง ๆ ให้กับผู้ปกครองที่มาดูแลเด็กที่มารับบริการ ขณะที่เด็กรับบริการกับสถาบันฯ ผู้ปกครองก็จะมีเวลาว่างจึงได้ใช้เวลาช่วงนี้ในการฝึกอาชีพ อย่างเช่น การนวดฝ่าเท้า การทำสบู่สมุนไพร ผลิตโลชั่น แชมพู การทำยาหม่อง พิมเสนน้ำ การเย็บปักถักร้อย งานดอกไม้ประดิษฐ์ เป็นต้น นอกจากนี้ ทางมูลนิธิฯยังให้การสนับสนุน ทางด้านการตลาดโดยการรองรับผลิตภัณฑ์ของผู้ปกครองมาวางจำหน่ายเพื่อเป็นการหารายได้ให้กับผู้ปกครองเด็กอีกด้วย
ทั้งยังให้การสนับสนุนให้ผู้ปกครองฝึกทักษทางด้านการให้บริการด้านการค้าขายโดย ทางมูลนิธิฯจัดให้มีการเรียนการสอนด้านงานบริการร้านค้าให้กับผู้ปกครองได้ฝึกทักษะทางด้านการค้าขายร่วมกับร้านกาแฟเปี่ยมด้วยรัก ของทางสถาบันฯ อีกทางหนึ่งด้วย พร้อมกันนี้ ยังจัดให้มีการจัดจำหน่าย โชว์ สินค้า จากผู้ปกครอง ณ ร้านกาแฟเปี่ยมด้วยรัก พร้อมกันนี้ด้วย