ติดต่อ

มูลนิธีพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัฒนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ตั้งอยู่ที่ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

196 หมู่ 10 ตำบล ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทร 0 5390 8300-49 ต่อ 73168 โทรสาร 0 5390 8330